ఆంధ్ర దేశ జానపద సాహిత్యం లోని కొన్ని మెరుపు తునకలు ఇక్కడ చూడవచ్చు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
మేలుకొలుపులు గంధమో పిలిచీన గడుసు పెళ్ళాం
సువ్వి పాట వేసవి గాజులయ్య గున్నమ్మ
దంపుళ్ళు ఓరోరి నా మగడా ఛల్ మోహనరంగా వానదేముడా
ఈ దంపతులను ఈతాకమ్మా కలుపు పాట లాలమ్మ
జోల పాట పెళ్ళి పాట రోకటి పాట నాట్ల పాట
కోతల పాట ఇటుకబట్టీ పాట రోకటి పాట - 2 ఆట పాటల
చేదుకో చేదుకో ఏలేలో గోంగూరకి హైలెస్సో
విడువనే కొంగు జాలారయ్యో జంభైలే కాంతమ్మో
రామభజన కస్తూరి రంగ గొబ్బీయళ్ళో సరే సరే
సీతమ్మ జయమంగళం కొత్తకోడలా గౌరమ్మా
నే మోసపోతీ విసుర్రాతి పదం రామలాలీ మేఘశ్యామ లాలీ తమాషా
శ్రీకృష్ణుని రూపు ఏల పాట శ్రీరామం దంపుడు పదం
సోగ కన్నుల రూపు ఊడ్పులు పాట గజాననా
మంగళహారతి తొలి కోడి మతం కట్టుబాటు
సింతసెట్టు రామనామము మేలుకోవయ్యా గుర్రం చచ్చింది
యెంకటేశా రామా రామా రగడ ఎందుకురా!
కొయ్యోడు వైరాగ్య తత్త్వం తత్త్వం శూర్పణఖ
జయమంగళం ఉంగరమా! మంగళహారతి యాదవులు - ఆవు
కపిల పాట ప్రాస పాట యానాదోళ్ళ పెళ్ళి వియ్యపురాలు
పార్వతి శ్రీశైల రగడ గుంటూరు చిన్నదాన ఆడకూతురు
అతివ ఏరుబడితే కోలాటం రొయ్యి పీత
రెడ్డొచ్చె సవతుల తప్పిడికుండ ఆడిన పాపడు
కోడి వీడేనమ్మా అత్త ఆరళ్ళు మేనమామలు
వినాయకా వ్రేళ్ళు