ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. ఈ పుటలో ఆంధ్రదేశపు ప్రముఖుల ముఖాముఖీ సంభాషణలు, సంగీతపు పాఠాలు, ఆడియో రికార్డింగులు మొదలయినవి చూడవచ్చు, వినవచ్చు. ఈ దృశ్య శ్రవణ వీక్షణానికి అవకాశమిచ్చిన సహృదయమూర్తులందరికీ హృదయపూర్వక ప్రణామాలతో

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్

డాక్టర్.ద్వా.నా. శాస్త్రి

ఆచార్య వేమూరి

కిరణ్ ప్రభ

డాక్టర్ సామల సదాశివ

ముద్దసాని రాంరెడ్డి

సంగీత పాఠం - 1

సంగీత పాఠం - 2

సంగీత పాఠం - 3

సంగీత పాఠం - 4

Dr. కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్

శ్రీ పింగళి ప్రభాకర రావు

శ్రీమతి చర్ల రత్నకుమారి

శ్రీమతి సరోజినీ మూర్తి

వీణా శ్రీనివాస్

రాధా మాధవ జ్యోతి

టొరాంటో రేడియో బ్రాడ్ కాస్ట్

శ్రీమతి జె .జానకి

రాయప్రోలు పద్యానికి "పేరడీ"

శ్రీ ఓగిరాల వీర రాఘవ శర్మగారు
(జ్ఞానానంద తీర్థస్వామి)

శ్రీమతి మాగంటి ప్రసూన
 Sangeetam, Telugu, Music, Vaggeyakaarulu, Carnatic , Music, sangItam, vAggEyakArulu, sangIta kaLA kOvidulu, sangeeta vAyidyamulu, tALamulu, sangItamu, SrAvaNa SukravArapu pATalu, lalita sangeetam pATalu, sampradAya mangaLa hArati pATalu auDio, amba neekidigO,bAlakRshNa neekide, banTureeti koluveeyavayyA (vayOlin), enta nErcina (vayOlin), ghallu ghallu pAdagajjelandelu mrOga, jnAnamosagarAdA (vayOlin), hArati gaikonumA amba sAvitridEvi , hArati iyyarE celulu, indIvarAkshiki induvadanaku, jaya jaya hArati janani pArvati, mangaLa hAratide , mangaLambu SrInivAsa, pavamAna sutuni (vayOlin)
rAdhApatE mangaLam, raminchuvArevarurA (vayOlin), SObhillu saptaswara (viOlin), SrIlakshmivani ninnu , tillAna (vayOlin), varNam (vayOlin), koDavaTiganTi rOhiNI prasAd, mAganTi prasUna, mAganTi SrIdEvi, pillala pATalu, panDaga pATalu
శ్రీమతి మాగంటి శ్రీదేవి