ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. ఈ పుటలో వేదాంతపరమైన పాటలు చూడవచ్చు.అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

పాటల వివరాల కోసం, పేరు పక్కనే వున్న వేదాంతం బొమ్మ మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్

ఏ కులమని

చందమామ చందమామ

మూణ్ణాళ్ళ ముచ్చటకు

తెలిసీ తెలియక నీవు

చిలుకా

పడవెళ్ళిపోతున్నదీ

ఈశ్వరా పరమేశ్వరా

ఓ కృష్ణయతండ్రీ

బ్రహ్మమేదో తెలుపరయా

మాయాకాయమురా

వస్తావట్టిది పోతావట్టిది

ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా

నాదబ్రహ్మానందయోగీ

చిలుకాను పెంచాను

వీరె కర్తలంట!

చేతిలో బెల్లం

ఒట్టీది మాయాశరీరం

చిలుకా పలుకదాయె

శివశివ అనమేలు తుమ్మెదా

నే జూచినానె బ్రహ్మము

రామచిలుకా!

బాల చిన్నది గోలరా

ఒరే ఒరే! సరే సరే!

నూరిపోసే మందు కాదు

రాతిబసవడున్నాడు