ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్

శ్రీకృష్ణ శతకము - 1

శ్రీకృష్ణ శతకము - 2

దాశరథి శతకము

గువ్వలచెన్న

వృషాధిప శతకము

నారాయణ శతకము

రఘుతిలక

భాస్కర శతకము

కాళహస్తీశ్వర

మహిషాసురమర్దని

మానినీ శతకము

కంద నీతి శతకము

శ్రీరామ శతకము

వేంకటేశ ప్రభు

సుమతీ శతకము

జ్ఞానప్రసూనాంబిక

భర్తృహరి - వైరాగ్య

భర్తృహరి - శృంగార

భర్తృహరి - నీతి

సూర్య శతకము
శ్రీకృష్ణ శతకము, దాశరథి శతకము, గువ్వలచెన్న, వృషాధిప, నారాయణ శతకము, రఘుతిలక, భాస్కర శతకము, కాళహస్తీశ్వర, మహిషాసురమర్దని, మానినీ శతకము, కందనీతి శతకము, శ్రీరామ శతకము, వేంకటేశ ప్రభు, సుమతీ శతకము, జ్ఞానప్రసూనాంబిక, భర్తృహరి - వైరాగ్య, భర్తృహరి - శృంగార, భర్తృహరి - నీతి, సూర్య శతకము, సర్వేశ్వర శతకము, కవి చౌడప్ప, SreekRshNa Satakamu, daaSarathi Satakamu, guvvalachenna, vRshaadhipa, naaraayaNa Satakamu, raghutilaka, bhaaskara Satakamu, kaaLahasteeSvara, mahishaasuramardani, maaninee Satakamu, kaMdaneeti Satakamu, Sreeraama Satakamu, vaeMkaTaeSa prabhu, sumatee Satakamu, j~naanaprasoonaaMbika, bhartRhari - vairaagya, bhartRhari - SRMgaara, bhartRhari - neeti, soorya Satakamu, sarvaeSvara Satakamu, kavi chauDappa
సర్వేశ్వర శతకము