ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అఖండ భారతావని రాష్ట్రపతుల వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు. వివరాల కోసం బొమ్మ మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్


This page is dedicated to the Presidents of India and is NOT an official page. To visit the official site, please go to http://presidentofindia.nic.in