ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

చిన్న పిల్లల కథలు ఆడియో రూపంలో ఇక్కడ వినవచ్చు.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్

పులి - వడ్రంగి పిట్ట
వాయిస్: శ్రీమతి మాగంటి శ్రీదేవి

పాము - ఎలుక
వాయిస్: శ్రీమతి మాగంటి శ్రీదేవి

కుందేలు - చకోర పక్షి - పులి
వాయిస్: శ్రీమతి మాగంటి శ్రీదేవి